top of page

Privacy Verklaring

logo.png

Privacyverklaring Zorg Ambiance

 

Zorg Ambiance hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar medewerkers, zorgprofessionals, opdrachtgevers en leveranciers. Met deze privacyverklaring willen wij dit benadrukken. Wij behandelen en beveiligen de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Daarbij verwerkt Zorg Ambiance (persoons)gegevens conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wet- en regelgeving

 

Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen (persoons)gegevens verzamelen voor een bepaald doel en dat wij de vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen.

Zorg Ambiance is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

In sommige situaties schakelen wij bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld ten behoeve van de salarisverwerking). In deze situatie blijft Zorg Ambiance verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Wij sluiten dan ook verwerkersovereenkomsten af met deze bedrijven, zodat ook zij zorgvuldig omgaan met deze (persoons)gegevens.

Daarnaast delen wij (persoons)gegevens met andere partijen waar wij dat vanuit wet- en regelgeving of op basis van een contractuele bepaling verplicht zijn (bijvoorbeeld met de belastingdienst). Ook kan het noodzakelijk zijn om (persoons)gegevens te delen met andere partijen als onderdeel van onze dienstverlening (bijvoorbeeld naar opdrachtgevers).

Doel van verwerking

Zorg Ambiance verzamelt en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de goede uitoefening van onze dienstverlening op het gebied van bemiddeling, in het kader van werkgeverschap nodig zijn en indien wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te verwerken.

Zorg Ambiance kan van medewerkers, opdrachtgevers, zakelijke relaties en zelfstandige zorgprofessionals persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verzamelen:

 

 • Om een werkgeversrelatie of arbeidsbemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden;

 • Om geschiktheid en beschikbaarheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen vast te leggen;

 • Om re-integratieverplichtingen na te komen;

 • Om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;

 • Om hen gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;

 • Om te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten;

 • Om toegang te kunnen verlenen tot onze besloten omgevingen;

 • Om gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem en facturatiesysteem;

 • Voor Kwaliteitsdoeleinden, zoals certificering;

 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen leven.

Welke persoonsgegevens

Zorg Ambiance kan de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

 • NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, IBAN en andere contactgegevens;

 • Geboortegegevens;

 • Cv, informatieopleiding, stages en werkervaring;

 • Gegevens over trainingen en opleidingen;

 • Andere gegeven die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties;

 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de salaris- en verzuimregistratie;

 • Op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt;

 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Bewaartermijn

Zorg Ambiance bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden. Indien er een wettelijke grondslag is voor de verwerking van de persoonsgegevens zullen de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Algemeen
 

Het verwerken van persoonsgegevens is te allen tijde gebaseerd op een in de AVG vastgelegde grondslag:

 • Uitvoering van een overeenkomst;

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • Gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang dan echt zwaarder weegt dan de belangen van de betreffende persoon als het gaat om privacy.

Verstrekking aan derden

Zorg Ambiance verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo geven wij uw gegevens door aan opdrachtgevers indien dat wenselijk is om te komen tot onze dienstverlening van bemiddeling.

Gebruik van Cookies
 

Zorg Ambiance gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Jouw rechten

Op Grond van de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot verwerking persoonsgegevens. Als je wenst gebruik te willen maken van een je hieronder genoemden rechten, kun je contact met ons opnemen via management@zorgambiance.nl.

 • Inzage en/of wijzigen gegevens;

 • Gegevens beperken en/of aanvullen;

 • Gegevens over te dragen;

 • Recht om vergeten te worden.

Daarnaast kan bezwaar gemaakt worden tegen het gebruik van de persoonsgegevens en kan eerder gegeven toestemming ingetrokken worden.

Procedure, responstermijn en kosten
 

Wij proberen verzoeken als eerder genoemd zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

De verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt. Voor de behandeling van eerdergenoemde verzoeken brengen wij je in beginsel geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Beveiliging

Zorg Ambiance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij je dit direct, maar in elk geval binnen 8 uur nadat je hiermee bekend bent geworden, te melden via management@zorgambiance.nl.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Bij vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Zorg Ambiance, vermoeden van een datalek of voor het gebruik willen maken van jouw rechten, kan een e-mail gestuurd worden naar management@zorgambiance.nl.

Wijzigingen

Zorg Ambiance behoudt zich het recht voor dit privacy statement op enig moment aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Zorg Ambiance en een betrokkene.

2021-12-10 10.47.14.png

Goede zorg regelen we samen!

Zorg Ambiance sinds 2012

bottom of page