top of page

Algemene Voorwaarden

Zorg ambiance
Zorg Ambiance

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZORGAMBIANCE B.V.

 

Artikel 1 – Begripsbepalingen

1.1.  Zorg Ambiance: Besloten vennootschap Zorgambiance B.V.

1.2. Dienstverlening Zorg Ambiance: Het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht tussen Opdrachtgever en Freelancer.

1.3. Opdrachtgever: De natuurlijke en/of rechtspersoon die zich door bemiddeling van Zorg Ambiance voorziet van (tijdelijke) inzet van Freelancers.

1.4. Freelancer: Een zelfstandige zorgprofessional die door bemiddeling van Zorg Ambiance bij Opdrachtgever wordt voorgesteld in het kader van het verrichten van zorgwerkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever. De Freelancer voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst en aan de beroepscodes, en (indien van toepassing) aan de eisen die worden gesteld in de wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg. Het toezicht hierop en de controle hiervan is de taak van Zorg Ambiance.

1.5. Overeenkomst van opdracht: De mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen (a) de Opdrachtgever en (b) de Freelance zorgprofessional(s) die door Zorg Ambiance voor Opdrachtgever is/zijn bemiddeld. Zorg Ambiance is geen partij bij de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Freelancer.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, overige documenten, facturen en op alle werkzaamheden van Zorg Ambiance ter zake het bemiddelen van Freelancers voor Opdrachtgevers.

2.2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. De betreffende afwijking geldt slechts voor het geval waarop deze betrekking heeft. Voor elk opvolgend geval dient de afwijking van de algemene voorwaarden opnieuw schriftelijk te worden overeengekomen.

2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Zorg Ambiance zal een nieuwe bepaling in de plaats stellen van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.4 Zorg Ambiance is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Zorg Ambiance de wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de wederpartij een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze wederpartij de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 3 – Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen

3.1. Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van Zorg Ambiance, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Tarieven

4.1. Alle door Zorg Ambiance, namens de Freelancer gehanteerde, tarieven zijn exclusief omzetbelasting, reiskosten en overige onkosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Zorg Ambiance behoudt zich het recht voor om de door haar gehanteerde tarieven met ingang van 1 januari van een kalenderjaar te wijzigen.

 

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst

5.1. Zorg Ambiance start haar bemiddelingswerkzaamheden voor Opdrachtgever nadat Zorg Ambiance de bemiddelingswerkzaamheden schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de bemiddelingswerkzaamheden van Zorg Ambiance

6.1. Zorg Ambiance is bij haar bemiddelingswerkzaamheden gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de uitvoering van deze werkzaamheden onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Zorg Ambiance selecteert bij haar bemiddelingswerkzaamheden op basis van de aan haar bekende informatie met betrekking tot de criteria van Opdrachtgever en Freelancer.

6.2. Het is Opdrachtgever die ervoor dient te zorgen en ervoor in dient te staan dat er voor de door Zorg Ambiance bemiddelde Freelancers op de locatie van de voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden sprake is van behoorlijke en veilige werkomstandigheden, waarbij als criteria gelden de normen volgend uit de toepasselijke wet- en regelgeving. Zorg Ambiance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen aan de zijde van Opdrachtgever ter zake behoorlijke en veilige werkomstandigheden.

6.3. Zorg Ambiance staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. De bemiddelingswerkzaamheden betreffen slechts een inspanningsverplichting aan de zijde van Zorg Ambiance.

6.4. Zorg Ambiance is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, noch aan Opdrachtgever, noch aan Freelancer, indien:

a) de contacten tussen Opdrachtgever en Zorg Ambiance, om welke reden dan ook, niet leiden tot daadwerkelijke bemiddeling;

b) Zorg Ambiance een aanvraag van een Opdrachtgever om een Freelancer te bemiddelen niet in behandeling neemt;

 

c) Zorg Ambiance, om welke reden dan ook, een Freelancer niet of niet langer kan bemiddelen.

6.5. Indien de situatie zoals omschreven in artikel 6.4. onder zich voordoet, behoudt Zorg Ambiance zich jegens Opdrachtgever het recht voor tot de inspanning om een vervangende Freelancer te bemiddelen. Indien Zorg Ambiance er niet in slaagt om een vervangende Freelancer voor Opdrachtgever te bemiddelen, dan is zij dienaangaande niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

6.6. De bemiddelingswerkzaamheden van Zorg Ambiance doen geen arbeidsovereenkomst ontstaan, noch met Opdrachtgever, noch met Freelancer.

6.7. Freelancer dient in de uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgever alsmede in de planning van deze werkzaamheden de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen.

 

Artikel 7 – Verbodsbepalingen Opdrachtgever m.b.t. de door Zorg Ambiance voor Opdrachtgever bemiddelde Freelancers

7.1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de Freelancer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorg Ambiance, zelf bij derden te bemiddelen, waaronder begrepen bij aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen/natuurlijke personen.

7.2. Het is Opdrachtgever die door bemiddeling van Zorg Ambiance een overeenkomst van opdracht heeft gesloten met door Zorg Ambiance bemiddelde Freelancer(s), niet toegestaan om tezamen met deze Freelancer(s) te gaan contracteren buiten Zorg Ambiance om. De bemiddeling van Zorg Ambiance voor Opdrachtgever blijft onverkort gelden, tot aan de datum waarop Opdrachtgever de overeenkomst van opdracht met de door Zorg Ambiance bemiddelde Freelancer(s) heeft beëindigd. Evenmin is het toegestaan om buiten Zorg Ambiance om een Freelancer(s) te contracteren die door Zorg Ambiance reeds geïntroduceerd is (ook als er nog geen overeenkomst van opdracht mee gesloten is) of indien Opdrachtgever wist of behoorde te weten dat de Freelancer(s) reeds via Zorg Ambiance als freelancer aan het werk is/was voor een andere opdrachtgever van Zorg Ambiance.

7.3. Bij overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, aan Zorg Ambiance een direct opeisbare boete van €1.000,- per overtreding. Onverminderd het recht van Zorg Ambiance om daarnaast de schade, waaronder gederfde winst, te vorderen.

 

Artikel 8 – Verbodsbepalingen Freelancers m.b.t. de bemiddeling door Zorg Ambiance

8.1. Het is Freelancer die door bemiddeling van Zorg Ambiance werkzaam is voor Opdrachtgever(s) van Zorg Ambiance, zolang Freelancer door bemiddeling van Zorg Ambiance bij de betreffende Opdrachtgever(s) werkzaam is, niet toegestaan zich door een andere organisatie dan Zorg Ambiance te laten bemiddelen, mits de Freelancer hiervoor voorafgaande toestemming heeft gevraagd aan Zorg Ambiance en deze toestemming door Zorg Ambiance uitdrukkelijk is gegeven.

8.2. Het is Freelancer die door bemiddeling van Zorg Ambiance werkzaam is voor een Opdrachtgever van Zorg Ambiance, niet toegestaan om tezamen met Opdrachtgever te gaan contracteren buiten Zorg Ambiance om. De bemiddeling voor Opdrachtgever van Freelancer door Zorg Ambiance blijft onverkort gelden, tot aan de datum waarop Opdrachtgever de opdracht met Freelancer heeft beëindigd.

8.3. Bij overtreding door Freelancer van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, verbeurt Freelancer, zonder nadere ingebrekestelling, aan Zorg Ambiance een direct opeisbare boete van €1.000,- per overtreding. Onverminderd het recht van Zorg Ambiance om daarnaast de schade, waaronder gederfde winst, te vorderen.

 

Artikel 9 – Bedrijfs- en persoonsgegevens / Vertrouwelijke informatie

9.1. Zorg Ambiance verplicht zich om alle vóór en na het verrichten van de bemiddelingswerkzaamheden verkregen informatie van vertrouwelijke aard, zowel met betrekking tot bedrijfs- en persoonsgegevens van Opdrachtgever als van Freelancer, geheim te houden, behoudens voor zover er op Zorg Ambiance een wettelijke plicht tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie mocht rusten en/of in het geval van een gerechtelijke procedure.

9.2. Zorg Ambiance zal haar verplichtingen naleven zoals geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). In dit kader heeft Zorg Ambiance een privacyverklaring opgesteld.

9.3. Freelancer en Opdrachtgever verklaren de privacyverklaring ontvangen en ingezien te hebben en stemmen hiermee in.

9.4. Freelancer dient zorg te dragen voor verstrekking aan Opdrachtgever van een geldig identiteitsbewijs, een door de Belastingdienst goedgekeurde Modelovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen van de wet DBA voor ZZP’er, een bewijs van een afgeslote aansprakelijkheidsverzekering en een kopie van de benodigde diploma’s. Bij niet voldoening door Freelancer aan het hiervoor bepaalde, is Zorg Ambiance niet aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

9.5. Opdrachtgever dient alle persoonlijke gegevens van Freelancer vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.6. Opdrachtgever en Freelancer verplichten zich om alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van opdracht verkregen informatie van vertrouwelijke aard, geheim te houden, behoudens voor zover er op Opdrachtgever dan wel Freelancer een wettelijke plicht tot openbaarmaking van vertrouwelijke informatie mocht rusten en/of in het geval van een gerechtelijke procedure.

9.7. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de ene partij aan de andere partij is meegedeeld, dan wel indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10 – Facturering

10.1. Zorg Ambiance zal Freelancer factureren voor de verrichte bemiddelingswerkzaamheden die hebben geleid tot een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Freelancer. Zorg Ambiance factureert namens Freelancer aan Opdrachtgever het overeengekomen tarief.

Opdrachtgever betaalt het totale tarief, inclusief de kosten voor de verrichte bemiddelingswerkzaamheden aan Zorg Ambiance, waarop Zorg Ambiance onder aftrek van haar bemiddelingskosten, het resterende bedrag uitkeert aan de Freelancer.

10.2. De hoeveelheid uren die de Freelancer voor Opdrachtgever verricht, wordt door Zorg Ambiance vooraf gecontroleerd aan de hand van door Opdrachtgever voor akkoord getekende urenstaten, welke Opdrachtgever binden. Opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenstaten het juiste aantal gewerkte (over)uren vermelden.

10.3. De Opdrachtgever dient uiterlijk binnen 5 werkdagen na de desbetreffende werkzaamheden van Freelancer de naar zijn mening correct ingevulde urenstaat aan Zorg Ambiance te verstrekken. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen deze opgave doet of wijziging doorgeeft heeft Zorg Ambiance het recht om het aantal door Freelancer gewerkte uren bindend vast te stellen overeenkomstig de opgave van Freelancer.

Artikel 11 – Betaling

11.1. De betaaltermijn voor de facturen van Zorg Ambiance dienen binnen 30 dagen voldaan te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

11.2. Indien een factuur van Zorg Ambiance niet is voldaan binnen de in artikel 11.1 genoemde betalingstermijn, dan is Opdrachtgever vanaf de datum waarop de betreffende factuur had moeten zijn betaald een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Uitsluitend directe betalingen aan Zorg Ambiance werken bevrijdend.

11.3. De kosten van (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen komen voor rekening van Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in de Wet Incassokosten.

11.4. De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de reeds vervallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de daarover nog lopende rente.

11.5. Eventuele onjuistheden en/ of onduidelijkheden in de factuur van Zorg Ambiance moeten door Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij Zorg Ambiance zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht van Opdrachtgever daartoe. De bewijslast betreffende tijdige indiening berust bij Opdrachtgever. Het bestaan van onjuistheden en/ of onduidelijkheden laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.

11.6. Ten aanzien van betalingsverplichtingen als bedoeld in dit artikel kan Opdrachtgever zich niet beroepen op korting, verrekening of opschorting.

 

Artikel 12 – Zekerheid

12.1. Zorg Ambiance kan te allen tijde zekerheid verlangen van Opdrachtgever voor de door deze aan Zorg Ambiance, namens Freelancer, verschuldigde betaling.

 

Artikel 13 – Afzegging van een door Freelancer aanvaarde opdracht

13.1. Freelancer is verplicht om afzegging van een reeds door Freelancer aanvaarde opdracht bij Opdrachtgever tot een minimum te beperken.

13.2 Wanneer Freelancer een reeds aanvaarde opdracht afzegt. Is Freelancer verplicht zich in te spannen om vervanging voor de aanvaarde dienst te zoeken.

13.3. Alleen indien het Freelancer absoluut onmogelijk is om een reeds aanvaarde opdracht bij Opdrachtgever uit te voeren, dan wel vervanging te regelen, dan dient dit uiterlijk 24 uur vóór de aanvang van de opdracht door Freelancer te worden gemeld bij Zorg Ambiance onder opgave van redenen. Zorg Ambiance zal zich inspannen om alsnog een andere Freelancer voor Opdrachtgever te bemiddelen.

13.4. Indien Zorg Ambiance, indien de situatie als vermeld in artikel 13.3. zich voordoet, er niet in slaagt om binnen de tijd van 24 uur vóór de aanvang van de opdracht een andere Freelancer voor Opdrachtgever te bemiddelen, dan is Zorg Ambiance daarvoor jegens Opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Artikel 14 – Duur overeenkomst en beëindiging overeenkomst

14.1. De door Zorg Ambiance te verlenen bemiddelingswerkzaamheden worden aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd.

14.2. Zorg Ambiance is gerechtigd de bemiddelingswerkzaamheden met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden niet nakomt en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, deze verplichtingen niet alsnog binnen de door Zorg Ambiance gestelde termijn is nagekomen.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1. Zorg Ambiance spant zich jegens Opdrachtgever in tot het bemiddelen van een Freelancer, doch verstrekt geen garantie met betrekking tot de geschiktheid van de Freelancer.

15.2. Zorg Ambiance is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van een door haar gedane onjuiste bemiddeling van een Freelancer, tenzij deze onjuiste bemiddeling een rechtstreeks gevolg mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Zorg Ambiance.

15.3. Zorg Ambiance kan door Opdrachtgever nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging van de overeenkomst van opdracht door Freelancer, ook niet indien deze opzegging geschiedt zonder inachtneming van enige termijn.

15.4. Zorg Ambiance is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, persoonsschade, indirecte schade of gevolgschade en verliezen die Freelancers toebrengen aan Opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever dient ter zake de aansprakelijkheidsverzekeraar van Freelancer aan te spreken.

15.5. Opdrachtgever vrijwaart Zorg Ambiance tegen vorderingen en/of aanspraken van Freelancer ter zake de tussen Opdrachtgever en Freelancer gesloten overeenkomst van opdracht.

15.6. Opdrachtgever vrijwaart Zorg Ambiance voor aansprakelijk van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de tussen Opdrachtgever en Freelancer gesloten overeenkomst van opdracht.

15.7. Voor zover zich een situatie voordoet waarin van enige aansprakelijkheid van Zorg Ambiance sprake zou kunnen zijn, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Zorg Ambiance in een die betreffende situatie uitkeert.

Artikel 16– Overmacht

16.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder ingevolge de wet en de jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Zorg Ambiance geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Zorg Ambiance niet in staat is haar bemiddelingswerkzaamheden na te komen.

16.2. In geval van overmacht zullen de bemiddelingswerkzaamheden van Zorg Ambiance worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt.

16.3. Zorg Ambiance verbindt zich om Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, indien zich naar haar oordeel een overmacht situatie voordoet of zal voordoen. Zorg Ambiance zal alsdan in overleg treden met Opdrachtgever over de termijn waarbinnen zij haar bemiddelingswerkzaamheden alsnog zal kunnen verrichten.

16.4. Freelancer dient in geval van overmacht aan de zijde van Zorg Ambiance de door Freelancer aan Zorg Ambiance verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode van vóór de overmacht toestand, onverkort aan Zorg Ambiance te betalen. Daarbij geldt hetgeen is bepaald in artikel 11 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 17 – Privacy

17.1. Zorg Ambiance verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik gemaakt wordt van haar diensten en/of omdat deze door betrokkene aan Zorg Ambiance zijn verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor de goede uitoefening van onze dienstverlening en indien er een wettelijke verplichting is om de gegevens te verwerken. Hierbij houdt Zorg Ambiance zich aan de privacywetgeving.

17.2. Zorg Ambiance heeft haar beleid omtrent privacygegevens vastgelegd in haar privacyverklaring. Partijen verklaren kennis te hebben genomen en in te stemmen met de privacyverklaring.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Op alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen, overeenkomsten e.d. van Zorg Ambiance is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdende met aanbiedingen, offertes, uitlatingen, overeenkomsten e.d. van Zorg Ambiance, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze algemene voorwaarden zelf, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter, tenzij partijen kiezen voor Mediatie.

Zorg Ambiance sinds 2012

Goede zorg regelen we samen!

bottom of page